Απόψεις Θεσσαλονίκης - Views of Thessaloniki

 Απέναντι από την είσοδο του λιμανιού κοιτώντας προς τα ανατολικά.
Entrance of the seaport, facing east.

Λαδάδικα, άποψη του ξενοδοχείου Mediterranean Palace Hotel.
"Ladadika", a view to Medeterranean Palace Hotel.

m2 πρασίνου ανά κάτοικο - m2 of green space per inhabitant


2,75 είναι τα τετραγωνικά μέτρα
πρασίνου που αναλογούν 
στους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης
2.75 m2 is the percentage of
green space per inhabitant
in the Municipality of Thessaloniki.